RR General Mentor / Ajutor Firma

Oferim un pachet complet privind mentenata-juridica, consilierea si avizare

Consulting, contributie la succesul dumneavoastra

Autorizare functionare Primarie si institutii abilitate DSP, DSV, ISU, Mediu

Consultanta pentru obtinerea de avize si autorizatii
In conformitate cu prevederile legale, la inceperea functionarii si pe parcursul desfasurarii activitatii, societatile sunt obligate sa detina avize, autorizatii sau licente specifice, documente pentru care este necesara indeplinirea anumitor conditii de calitate, igiena, siguranta, etc impuse de legea romana aplicabila respectivului domeniu de activitate.
Pentru ca afacerea dvs. sa functioneze legal, putem la dispozitia clientilor nostri servicii complete de consultanta pentru obtinerea de autorizatii, precum:

• Aviz / autorizatie sanitar veterinara;
• Aviz / autorizatie de securitate la incendiu;
• Autorizatia sanitara de functionare;
• Autorizatia de mediu;
• Aviz PSI – Pompieri;
• Autorizare primarie
• Autorizare / avizare / licentiere spatii de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni;
• Avizare salon cosmetica, frizerie, coafura, masaj relaxare si intretinere, sali fitness;

Autorizatia de mediu

In functie de activitatea desfasurata si de codul caen, RR General Mentor va acorda suport in vederea stabilirii necesitatii autorizatiei de mediu precum si in intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea acesteia (fisa de prezentare si declaratie), inregistrarea societatii in Sistemul integrat de mediu de pe site-ul ANPM.

De asemenea va putem ajuta in identificarea laboratoarelor acreditare in vederea efectuarii analizelor de apa, aer, sol, zgomot si vibratii, rapoarte de monitorizare a calitatii mediului solicitate conform autorizatiei de mediu.

Legislatia de mediu, prin OUG 195/2005 privind protectia mediului prevede ca functionarea fara Autorizatie de mediu duce la aplicarea unor amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice.
Initial, conform legislatiei precedente, autorizatia de mediu avea valabilitate de 5 ani iar autorizatia integrata de mediu 10 ani.

Conform legislatiei in vigoare, cele doua tipuri de autorizatii, cea de mediu si cea integrata de mediu isi mentin valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarii lor obtin viza anuala cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu.

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si dupa caz, masurile pentru protectia mediului, ce trebuie respectate in cazul dezvoltarii unui proiect.
Necesitatea solicitarii acordului de mediu implica orice proiect sau lucrare, indiferent de marimea, destinatia sau amplasarea acestuia.

Proiectul in legislatie reprezinta executarea lucrarilor de contructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte intervenii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale.

Acordul de mediu cuprinde cerintele specifice in scopul asigurarii unui grad ridicat de protectie a mediului pe perioada realizarii proiectului, inclusiv a organizarii de santier, precum si pe perioada desfasurarii ulterioare a activitatii, demolarii/dezafectarii.
Revizuirea si actualizarea acordului de mediu implica orice inscriere de mentiuni intr-o anexa si/sau modificare a continutului initial al actului. Tariful pentru revizuirea acordului de mediu este de 500 lei.

La finalizarea investitiilor care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau al procedurii de evaluare adecvata, autoritatea competenta pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, procesul verbal de control fiind anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Cateva exemple de domenii/proiecte/lucrari pentru care este necesara parcurgerea procedurii privind evaluarea de mediu: proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv, instalatii pentru producerea fontei sau otelului, instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase, acoperiri metalice de protectie prin topire, topitorii de metale feroase, santiere navale, instalatii pentru fabricarea cimentului, instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale, fabricarea produselor lactate, fabricarea produselor de cofetarie si a siropului, abatoare, Industria textila, a pielariei, a lemnului si hartiei, depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deseuri de vehicule, etc.

Nerespectarea conditiilor prevazute in acordul de mediu se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice

Autorizare primarie

PRIMARIE MUNICIPIULUI TIMISOARA

1. Documente necesare pentru emiterea Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale pentru activităti de alimentatie publica:- Se aplică prevederile OG 27/2003:
a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării si acte doveditoare în cazul schimbarii functiunii fată de functiunea initială (unde este cazul). În situatia în care autorizarea se solicită pentru o constructie provizorie care nu necesita întabularea, se va depune si autorizatia de constructie si planurile anexa la aceasta, vizate spre neschimbare.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Acordul vecinilor direct afectati, in cazul schimbării functiunii spatiului (daca este cazul).
g) Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să detină cunostinte de specialitate pentru efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul de alimentatie publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.
h) Contract incheiat cu societatea de salubrizare respectiv cu cea de dezinsectie si colectare a uleiurilor uzate unde este cazul.
i) Planul punctului de lucru intocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusa autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/ demisol/ parter sau etaj).
j) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
k) Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului.
l) Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării. Pentru activităţile de alimentatie publică pentru care nu este necesară autorizaţia de mediu se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la numărul de locuri.
m) Notificarile/Avizele emise de catre Directia Sanitar-Veterninara în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament.
n) Contract încheiat cu o firma de pază, în cazul unitătilor care au un orar de functionare care depăseste ora 22:00
o) Declaratia privind încadrarea pe tipuri a unitătii de alimentatie publică. Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999
p) Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

ANEXA 4

Documente
pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu

Categorii deconstrucţii,sisteme şiinstalaţiiprevăzute în anexele nr. 1şi 2 laHotărârea Guvernuluinr. 571/2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
—Pentru mai multe informatii accesati link-ul https://www.isutimis.ro/

1. Construcții pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr.crt. 1 și 2 din Anexa nr. 2 la normele metodologice și:
a)nu au fost puse în funcțiune
b)au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu și nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcțiune

a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

2. Construcții pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr.crt. 3 din Anexa nr. 2 la normele metodologice și:
a) nu au fost puse în funcțiune
b) au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu și nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcțiune

a) cerere-tip;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

3.Construcţii şi amenajări, înscopul intrării în legalitate,cu autorizaţie de construire emisă potrivit legii, care au fost puse înfuncţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz desecuritate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu.

a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

4. Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în legalitate, pentru care nu au fost emise, potrivit legii, autorizaţii de construire, care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu;
b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu.

a) cerere-tip;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

5. Construcții și amenajări existente la care solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentațiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizațiilor (dacă lucrările de conformare necesită autorizație de construire)

a) cerere-tip;
b) autorizaţia de construire;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

6. Construcții și amenajări existente la care solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentațiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizațiilor (dacă lucrările de conformare nu necesită autorizație de construire)

a) cerere-tip;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei “securitate la incendiu”, şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

7. Amenajări temporarepentruspectacole sauîntruniri înaer liber, cu capacitatea maimare de sauegală cu 200 delocuri pe scaune, oriavânddestinaţiacomercială, cuariadesfăşurată / suprafaţa maimare de sau egală cu 2.500 mp

a) cerere-tip;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
y) opis cu documentele depuse.

8. Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități *3)
*3) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se solicită pe baza aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

a) cerere-tip;
e) *2)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*2) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

9. Sisteme, lucrări și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor pe platforme și parcuri industriale *4)
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 – Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
a) cerere-tip;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
e) *2)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*2) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

10. Instalații de stingere, noi sau exisente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente care se supun avizării /autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu*4)
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 – Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

a) cerere-tip;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

11. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu *4)
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 – Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

a) cerere-tip;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
y) opis cu documentele depuse.

12. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, staţii mixte, precum şi staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/ depozitare de maximum 30 mc şi staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV) *4) şi *5)
*4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 – Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.
*5) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.

a) cerere-tip;
DUPĂ CAZ: b) autorizaţia de construire;
DUPĂ CAZ: c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *6) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*6) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
DUPĂ CAZ: q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
y) opis cu documentele depuse.

13.Sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/ recipiente fixe cu capacitate individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor
– sanitare, şcolare şi altele asemenea;
– clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru care s-a emis autorizaţie de construire*3)
*3) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se solicită pe baza aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

a) cerere-tip;
DUPĂ CAZ: b) autorizaţia de construire;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *7) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*7) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală “securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;
v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.

14. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare /depozitare de maximum 1.250 kg GPL

a) cerere-tip;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.
u) *8) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
*8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.
y) opis cu documentele depuse.

Aviz / autorizatie sanitar veterinara

Autorizare DIRECTIA SANITARA VETERINARA

Ce este autorizaţia sanitar-veterinară?
Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitar – veterinare, se arată în Procedura din 13 iunie 2002, aprobată prin Hotărârea 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor.
Autorizaţia se emite de către Autoritatea Sanitară Veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitar – veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul Camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Cum poţi obţine autorizaţia?
Pentru a obţine acest document, noi vom depune documentatia necesara la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionami datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care soliciţi autorizaţia sanitar – veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.
Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar – veterinar este obligatorie pentru obiectivele – sedii sociale/secundare – şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar.

Acte necesare obţinerii autorizaţiei
Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

– cerere tip
– un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;
– o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;
– o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;– statutul de societate – copie (dacă este cazul);
– contractul de închiriere – copie sau actul de proprietate (dacă este cazul).
c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz
d) contract de colectare al deseurilor
e) contract DDD
f) medicina muncii
j) cursuri de igiena
i) implementare HACCP puncte critice .
Actele prezentate în copie trebuie să fie perfect lizibile.
Toate actele vor fi depuse într-un dosar cu şină, în ordinea de mai sus.
Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare, actele prezentate mai sus se depun la Direcţia sanitar – veterinară a municipiului Timisoara sau a judeţului în care se află unitatea de producţie.
— Pentru mai multe detalii accesaseaza link-ul http://www.ansvsa.ro/industrie-si-afaceri/inregistrare-si-autorizare/

Avizare salon cosmetica, frizerie, coafura, masaj relaxare si intretinere, sali fitness

CAPITOLUL IV Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică

ART. 17
(1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
(2) Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
c) dovada achitării tarifului de certificare. 7
(3) Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.
(4) Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.
(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementarile legale specifice in vigoare. Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic.
(6) Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.
ART. 18
(1) Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din:
a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz; c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz; e) dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
(2) Cererile de asistenţă de specialitate de sănătate publică se soluţionează de către personalul de specialitate desemnat.
(3) Personalul de specialitate analizează şi evaluează conformarea proiectului la normele de igienă şi sănătate publică şi/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, şi eliberează notificarea privind respectarea legalităţii, inclusiv propuneri de modificare şi recomandări pentru asigurarea conformităţii.
ART. 19
(1) Solutionarea cererilor de certificare a conformitatii si asistenta de specialitate de sanatate publica se va face in maximum 20 de zile lucratoare de la inregistrarea acestora.
(2) Notificarea va fi semnată de conducerea autorităţii competente.

CERIFICAREA CONFORMITATII
CERE
MEMORIU TEHNIC
ACUL E DE INFIINTARE AL SOCIETATII
– CUI
– CERTIFICAT CONSTATATOR (ADRESA PUNCT DE LUCRU)
– CI ADMINISTRATOR
ACTE DOVEDITOARE PRIVIND DETINEREA LEGALA A SPATIULUI
– CONTRACT DE INCHIRIERE/ COMODATA
– CF , (nu mai vechi de 30 zile)
Obs; Spatiul in care se desfasora activitatea trebuie sa fie SA , SPATIU COMERCIAL
PLANUL DE SITUATIE CU INCADRAEA IN ZONA
SCHITA CU DETALII DE STRUCTURA FUNCTIONALA SI DOTARILE SPECIFICE PROFILULUI DE ACTIVITATE
CONTRACT RETIM
CONTRACT DDD
CURSURI DE IGIENA
FISA APTITUDINI MEDICINA MUNCII
Pentru mai multe informatii accesati link-ul
https://www.dsptimis.ro/compartimente/compartimente-avize-autorizatii

Contacteaza-ne


Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Cosul meu Produs sters. Restaureaza
  • No products in the cart.